شرکت فولاد صنع صانعی-ناودانی نبشی

نبشی و ناودانی

به طور کلی دو دسته از پرکاربردترین پرفیل ها در صنعت نبشی و ناودانی می باشد.

نبشی چیست؟

نبشی و ناودانی

همان گونه که از نام این محصول مشخص است نبشی دارای دو بال می باشد که می تواند اندازه مساوی و متفاوت داشته باشد. نبشی بر اساس طول و ضخامت بال های خود نامگذاری می شود، به این معنا که به دلیل شکل ظاهری این محصول نامگذاری با حرف انگلیسی L شروع می شود، در مواردی که دو بال با هم مساوی باشد اندازه بال به صورت تک عدد در جلوی حرف L قرار میگیرد ولی در مواردی که طول بال متفاوت است بعد از کلمه L اندازه دو بال به صورت ضریت پشت سر هم قرار میگیرد.

نبشی به دو صورت تولید میگردد:

به طور کلی نبشی به دو صورت تولید می شود و تفاوت این دو دسته در خط تولید می باشد، به این معنا که در نوع فابریک این محصول از ابتدا به صورت نبشی تولید میشود و محصول خط تولید نبشی است.

در نوع دوم که به نوع پرسی معروف است ورقه با عملیات پرس کاری به نبشی تبدیل میگردد. به طور کلی در تولید همه مواد صنعتی باید استاندارد هایی در نظر گرفته شود که کاربرد درست این محصول را تضمین کند، برای تولدی نبشی نیز مواردی باید در نظر گرفته شود.

ناودانی چیست؟

نبشی و ناودانی

یکی دیگپر از پروفیل های پر کاربرد ناودانی می باشد. به طور کلی ناودانی از حنیس فولاد میباشد که شکل ظاهری آن به صورت U انگلیسی است البته باید توجه داشت زاویه داخلی آن انحنا دارد.

 

از ناودانی در صنعت استفاده های زیادی می شود و باید توجه داشت که در تولید آن به سه روش زیر تولید می شود:

  1. پرس
  2. نورد گرم
  3. نورد سرد

ذکر این نکته مهم است که در صنعت ناودانی به دو صورت مشبک و ساده تولید می گردد.