مقالات فولاد صتعت صانعی

انجمن مواد نفتي آمريكا American Petroleum Institute می باشد که به اختصار API نامیده میشود. قابل ذکر است این شرکت تنها شركت ملي با بيش از ۴۰۰ عضو سازماني شامل شركتهاي بزرگ نفتي است كه در تمام جنبه هاي صنعت نفت و گاز طبيعي آمريكا از جمله لوله و تجهیزات فعاليت مي كند.همچنین این موسسه لوله های لازم در این حوزه را نیز تدوین می نماید. این لوله ها در زمینه های مختلف این صنعت از جمله تولید لوله مورد استفاده قرار می گیرد.