فولاد صنعت صانعی

بارندگی موثر چیست

بارندگی موثر یا Effective rainfall  مقدار بارندگی است که برای تامین نیاز آبی گیاه مفید واقع می گردد و یا جهت تولید محصول در دوران بعد در خاک ذخیره می شود.به عبارت دیگر باران موثر حداقل مقدار بارشی است که اگر برای یک دفعه ریزش کند تحت شر…
نحوه محاسبه میزان بارندگی فولاد صنعت صانعی