روغن کاری فولاد صنعت صانعی

روغن های صنعتی

این نوع روغن به گروه بزرگی از محصولات گفته میشود که همگی خاصیت روانکاری داشته ولی هر کدام به تنهایی خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوت برای عملکردهای متفاوت می باشد. از انواع روغن صنعتی میتوان به موارد زیر اشاره کرد: گازها (اکثر اوقات کربن د…