پمپ سانتریفیوژ:

پمپ سانتریفیوژ

پمپ سانتریفیوژ

تمامی پمپ های سانتریفیوژ با روش گریز از مرکز کار کرده و تمامی ساختار آنها بر این اساس پایه گذاری شده است. همانگونه که میدانید هر جسمی که در یک مسیر دایره ای در حال حرکت باشد تحت تاثیر نیرویی از سمت مرکز دایره قرار میگیرد که به این نیرو، نیروی گریز از مرکز گفته میشود. این نیرو باعث دور شدن جسم از مرکز دایره میگردد.

در پمپ های سانتریفیوژ قطعه ی دواری داخل پوسته پمپ وجود دار که با حرکت بسیار سریع خود باعث انتقال انرژی گریز از مرکز به سیال شده و حرکت گردشی در سیال ایجاد می کند. این حرکت گردشی در سیال باعث خروج سیار از مجرای پمپ با انرژی مورد نظر میشود به عبارت دیگر سیال پس از دریافت انرژی با دارا بودن انرژی از مجرای پمپ خارج می شود.

تا زمانی که سیال در داخل پمپ وجود داشته باشد این عملیات انجام میشود.

قطعه ای که در داخل پمپ گریز از مرکز قرار دارد پره نامیده می شود. همچنین مجرایی که محل ورود سیال و به عبارت دیگر مکش سیال می باشد در مرکز پره قرار گرفته است و محل خروج سیال در بدنه پمپ واقع گردیده است.

قسمت های مهم و اصلی یک پمپ سانتریفیوژ در زیر آمده است:

  • پروانه :

این قسمت از پمپ مشخص کننده بهره یک پمپ می باشد به عبارت دیگر هر پمپ با در نظر گرفتن نوع کار مورد نظر و انرژی مورد نظر خود می تواند یک تا نه پره ( در بعضی موارد تعداد پره های پمپ سانتریفیوژ از نه نیز بیشتر میشود).

برای مثال از پروانه های با یک پره نیمه باز در پمپ های قوی که مایعات یکنواخت و تصفیه نشده که رسوبات و ذرات معلق دارند استفاده میشود. پره های باز برای پمپاژ سیالات دارای ماده خارجی بیشتر استفاده می شود.

  • پوسته:

قسمت دیگر پمپ پوسته یا بدنه می باشد که معمولا به صورت دوپارچه ساخته میشود .