نحوه تولید لوله های درزدار وبدون درز

نحوه تولید لوله های درزدار وبدون درز معمولاً به دو صورت ساخته می شوند:

۱- نحوه تولید لوله های درزدار وبدون درز :

لوله های درزدار(welded pipe)یا لوله با درز جوش: در این روش رول ورق با ضخامت مورد نظر وبر اساس سایز لوله برش خورده وپس از عبور از غلطکهای نورد به شکل گرد در می آیندوپس از آن درز بوجود آمده جوشکاری شده وبه مرحله تست وکونیک میروند این روش اصطلاحاً روش نورد نامیده می شود این روش بیشتر جهت تولید انواع پروفیلهای مورد مصرف در ساختمان وتولید لوله های شوفاژی ولوله های گازی مورد مصرف در لوله کشی ساختمان بکار می روند .در این روش تولید اصولاً دو نوع روش جوش برای جوشکاری درز جوش مورد استفاده قرار می گیرد:

Electric Resistance Welded -ERW :

در این روش با ایجاد آمپر بالا توسط دستگاه الکتریکی جوش باعث بوجودآمدن حرارت در لبه های درز جوش شده.

باعث ذوب شدن این لبه های گردیده که منجر به جوش خوردن دو لبه اتصال می گردد.

که اصطلاحً به این روش جوشکاری لب به لب نیز می گویند ونیاز به هیچگونه الکترود ندارد.

High Frequency Induction (HFI) Welded Pipe:

این روش جوشکاری فرکانس بالا می باشد که در این روش عبوری جریان برق با فرکانس بالا در لبه های درز جوش باعث حرارت زیادی شده که منجر به ذوب شدن لبه وجوش خوردن آنها می گردد در این روش کنترل حرارت جوش ودر نتیجه کیفیت آن بیشتر از روش قبلی می باشد در هر صورت این لوله هاعموماً جهت مصارف صنعتی وفشارهای پایین کارایی دارند وبرای فشارهای بالاتر باید از لوله های مانیسمان استفاده کرد .

۲- نحوه تولید لوله های درزدار وبدون درز:  لوله های بدون درز (مانیسمان)Seamless pipe :

لوله های بدون درز به صورت اکسترودینگ توسط قالب های مختلف تولید می شود. اصولاً تولید لوله های بدون درز مستلزم فرایندی است که طی آن یک شمش فولادی تبدیل به لوله می گردد. لوله های مانیسمان از شمش های فولاد تولید می شوند آنهاا عموماً با کشش ونورد شمش های گرد فولادی تولید می شوند البته تولید از مقاطع چهار گوش نیز امکان پذیر است اما باعث بالا رفتن هزینه تولید می گردد نکته جالب درباره روش تولید مانیسمان این است که تولید از سایزهای بزرگتر به کوچکتر می باشد وسایزهای ۱/۲ و۳/۴ و۱ اینچ معمولاً به روش سرد می باشد یعنی برای تولید سایز ۱/۲ اینچ ابتدا باید شمش ۷۶ پس از حرارت سوراخ ۱/۲ ایجاد می شود وپس از نورد وکشش در خط تولید لوله (۱/۴)۱ اینچ تولید شده وپس از آن با روش سرد لوله (۱/۴)۱ کشیده شده وپس از اسید کاری وطی چند مرحله کشش به سایز مورد نظر ۱/۲ اینچ می رسند . این روش اولین بار توسط مهندس آلمانی بنام مانیسمان بکار رفت و فقط در ایران به این نام خوانده می شود.

نحوه تولید لوله های درزدار وبدون درز : مراحل تولید لوله به شرح زیر است:

۱- برش :

در مرحله اول شمش فولادی را بنا به درخواست سفارش دهنده به ابعاد گوناگون برش می دهند

(ممکن است این شمش تولید داخل یا تولید کشورهایی چون اکراین باشد.)

۲- مرحله گرمادهی :

شمش را داخل کوره های قوسی که با استفاده از سوخت گرمادهی می شوند گرم می کنند

تا به مرحله سرخ شدن برسد .

۳- مرحله لخ پرس:

در این مرحله شمش را به وسیله لخ پرس سوراخ می کنند.

۴- دستگاه اللنگاتور :

فولاد گرم شده را با استفاده از دستگاه اللنگاتور گرد می کنند.

۵- مرحله شلیک سمبه :

میتوان گفت این مرحله جالب ترین مرحله تولید می باشد این مرحله شلیک سمبه به داخل شمش فولادی می باشد که با سرعتی بالا سمبه ای به طول ۱۲ متر را داخل شمش فولادی می کنند .

۶- تاب گیری:

در این مرحله اگر لوله مقدار کمی تاب داشته باشد صاف ویکدست می شود .

۷- جداسازی سمبه :

در مرحله آزاد سازی سمبه ، سمبه داخل لوله از آن جدا می گردد.

۸- مرحله کروی :

در این مرحله سروته لوله گرفته می شود ولوله به حالت گرد در می آید (قبل ا زاین مرحله سروته لوله حالت تیز وبرنده داشته است .)

۹- مرحله کشش:

در این مرحله لوله را به اندازه های گوناگون تا ۲۴ ساعت تحت کشش قرار می دهند.

۱۰- مرحله سرد کردن :

لوله را با آب سرد یا فرآیندی مخصوص خنک می کنند.

۱۱- مرحله اندازه گیری:

لوله خنک شده به انتخاب مشتری برش داده می شود.(معممولاً ۶ متری )

۱۲- مرحله آزمایش یا تست :

با کامپیوتر لوله را تست می کنند تا ضایعات از مابقی جدا گردد.

۱۳- مرحله کونیک شدن دو سر لوله :

در این مرحله سروته لوله با دستگاه کونیک و صاف می شود. ( بخاطر تسهیل امر جوشکاری )

۱۴- پولیش زدن :

این مرحله که تنها مختص مشتریان ا زکشورهای خارجی می باشد لوله بوسیله روغن مخصوص پالیش می گردد.

۱۵- بستن لوله ها :

در مرحله پایانی لوله ها بسته بندی می شود شکل بسته بندی شش ضلعی می باشد وبا تسمه محکم بارگیری می گردد.