میزان اختلاف در سفره های آب زیر زمینی:

مصرف آب های زیر زمینی کشور

مصرف آب های زیر زمینی کشور

همانگونه که میدانیم ایران کشوری با آب و هوای خشک و نیمه خشک میباشد. وجود بیابان های خشک و بدون آب در ایران این کشور را با اقلیمی خشک به جهان معرفی می نماید.
با توجه به توضیحات داده شده مقدار آبی که می تواند در دسترس مردم ایران زمین قرار بگیرد از حد جهانی کمتر می باشد. به عبارت دیگر مردم کشور ما به دلیل آب و هوای خشک در ایران امکان دسترسی به آب کمتری داشته و برای دستیابی به آب مخصوصا آب آشامیدنی دچار مشکل می باشند.
به دلیل عدم دسترسی به آب در کشور نیاز به مدیریت منابع آبی بسیار مهم می باشد زیرا عدم مدیریت بر روی منابع آب میتواند بحران های آبی مهمی را در کشور ایجاد نماید که خود باعث مشکلات بسیار زیادی می گردد.
بررسی آب های زیر زمینی کشور:
مقدار آب در دسترس کشور به طور کلی از دو منبع سد ها و چاه ها تامین میشود، دسترسی از طریق سد به میزان ۳۰% و مقداردسترسی به آب از طریق حفاری و چاه ۵۵% می باشد.
دلیل بالا بودن مقدار برداشت آب از طریق چاه ها اقلیم کشور میباشد اغلب در فلات مرکزی تنها از طریق۴ حفر چاه می توان به آب مورد نیاز دسترسی پیدا کرد.
تعداد چاه های حفر شده در دو دهه گذشته از ۳۴۰ حلقه به حدود ۶۵۰ هزار حلقه افزایش یافته است این درحالی است که ظرفیت برداشت فقط ۳۶% افزایش داشته است. تمامی این برداشت های آب از منابع باعث میگردد چشمه ها و قنات های کشور کمبود آب پیدا کرده و همچنین سفره های زیر زمینی کاهش زیادی را تجربه کنند.
این برداشت های بدون مطالعه میتواند مشکلات بسیار زیادی را ایجاد نماید که گاه خطرات جبران ناپذیری خواهد داشت. به طور کلی استفاده از سفره های زیر زمینی بدون در نظر گرفتن ظرفیت های آنها آسیب شدیدی به منابع زیر زمینی خواهد زد.