لوله کشی باستانی در کنار سد سمیره

در سال های اخیر احداث سد در کشور بدون در نظر گرفتن محل های حیاتی از نظر باستان شناسی مشکلات زیادی را در این زمینه ایجاد کرده است که در بعضی موارد به دلیل حیاتی بودن مورد توجه قرار گرفته است و در بسیاری از موارد حتی بررسی روی مناطق باستانی انجام نگرفته است.
در سال ۱۳۹۳ هیئات های باستان شناسی که بر روی زمین های اطراف سد بتتی سمیره در حال فعالیت بودند قطعات سفالیی باستانی را مشاهده کردن به طور کلی نمونه آن دیده نشده بود. مشاهده و کشف این قطعات سفالی که نمونه مشابی تا به حال از آن کشف نشده بود باعث گردید هیائت هایی برای بررسی متشکل از دانشمندان و باستان شناسان به منطقه مراجعت کنند.
تمامی تحقیقات و بررسی های انجام شده از کشفی بسیار عجیت در زمان خود پرده برداشت. قطعات سفالی باستانی بقاقای باقی مانده از سیستم لوله کشی آب بود که در زمان های گذشته برای انتقال آب در این منطقه مورد استفاده قرار گرفته بوده است.
قدمت این قطعات سفالی مورد بررسی دانشمندان و باستان شناسان قرار گرفت که قدمت این قطعات سفالی باستانی به پنچ هزار سال پیش بر میگشت. همانگونه گفته شد این تجهیزات آب رسانی ( سیستم لوله کشی) در پنج هزار سال پیش بسیار خاص و با ارزش بوده است.
با توجه به پایان پروژه سد بتنی سمیره و فرارسیدن زمان آبگیری سد دانشمندان و باستانشناسان نتوانستند تحقیقات و بررسی های خود را روی سیستم لوله کشی باستانی به پایان برسانند و با شروع آبگیری رفته رفته دسترسی به محوطه کشف شده محدود گردید و دانشمندان و باستان شناسان فقط توانستند تحقیقات محدودی را انجام دهند و با پوشش بر روی قطعات خارج شده از زمین امید آن را داشته باشند که در سال های آینده بتوانند دوباره به این محوطه باستانی دسترسی داشته باشند و تحقیقات خود را در زمینه لوله کشی سفالی باستانی ادامه دهند .

لوله کشی باستانی در کنار سد سمیره

لوله کشی باستانی در کنار سد سمیره