سد زیرزمینی

سد زیرزمینی

با توجه به اهمیت دسترسی به آب سازه های مختلفی ابداع گردیده است تا امکان دسترسی به این مایع حیات برای بشر ممکن گردد.یکی از سازه های بسیار مهم که بشر از آن برای دسترسی به آب استفاده میکند سازه ای به نام سد زیرزمینی می باشد. این سد سازه ای است که برعکس سد های آبی معمولی در زیر زمین ساخته میشود و با مسدود کردن آب های زیر زمین که در حال جریان هستند مخاذنی از آب را در زیر زمین ایجاد میکنند.

قابل ذکر است از این نوع سد در محل هایی ساخته میشود که رودخانه و آبراهه وجود ندارد و به عبارت دیگر در محل های خشک به جای استفاده از آب های روی سطح زمین از آب های زیرزمین استفاده میشود.

استفاده از این نوع سد به جای سد های معمولی که در سطح زمین ساخته میشود مزایا فراوانی دارد که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • به دلیل بسته بودن این سازه امکان تبخیر بسیار کم می باشد.
 • چون این آبراهه ها در سطح زمین نمی باشد میزان آلودگی بسیار پایین است.
 • به دلیل نوع بنا این سازه بسیار پایدار میباشد.
 • به دلیل استفاده از بستر داخلی زمین مشکل زیر آب رفتن زمین های اطراف سد در این نوع سازه وجود ندارد.
 • هزینه ساخت این سد از سد معمولی پایین تر میباشد.
 • به دلیل نوع ساخت این سازه استفاده از آن آسیب قابل توجه ای به بستر آب های زیر زمین نمی زند.

مقدار آبی که سد های زیر زمین ذخیره میکنند بسیار متفاوت است ولی به طور میانگین میتوان گفت سد های زیر زمین امکان تامین آب از ۱۵ الی ۲۰ لیتر در ثانیه تا ۱۰۰ الی ۱۵۰ لیتر آب در ثانیه را دارند.

از کشور های فعال در زمینه احداث سد های زیر زمینی میتوانم به موارد زیر اشاره کرد:

 • برزیل
 • هند
 • آمریکا
 • کشور های عربی
 • چین
 • آفریقال

باید توجه داشت کشور ما نیز در این زمینه فعالیت هایی داشته است که از آن جمله میتوان به سد زیر زمین کوثر دامغال اشاره کرد.