روش جوشکاری لوله های فولادی
روش جوشکاری لوله های فولادی

روش جوشکاری لوله های فولادی

همانگونه که در مقاله قبل ذکر شد انتقال گاز در مسیر لوله یکی از مهمترین موارد استفاده از لوله های فولادی می باشد، یکی دیگر از موارد بسیار مهم روش اتصال لوله های فولادی در خط لوله انتقال گاز است. در این قسمت به موارد دیگری در مورد جوشکاری لوله های فولادی در مسیر انتقال گاز می پردازیم.

وضعیت قرار گیری لوله های فولادی انتقال گاز در هنگام عملیات جوشکاری:

در زمان انجام عملیات جوشکاری لوله های فولادی در انتقال گاز، لوله های فولادی معمولا در چهار وضعیت مختلف می توانند قرار گیرند.

  • وضعیت افقی متحرک یا چرخشی:

در این حالت از جوشکاری لوله های فولادی انتقال گاز الکترود ثابت است و لوله های فولادی انتقال گاز در حال چرخش به دور محور خود هستند.

  • وضعیت عمودی یا ثابت قائم:

در این حالت لوله ها به صورت عمودی در حالت قائم هستند و الکترود به صورت افقی حول محور لوله ها می چرخد و عملیات جوشکاری را انجام می دهد.

  • وضعیت افقی ثابت:

در این حالت لوله های فولادی انتقال گاز ثابت هستند، ولی الکترود به حول محور لوله های فولادی در حال گردش است.

  • وضعیت مایل به ۴۵ درجه:

در این حالت نیز  لوله های فولادی ثابت می باشند و الکترود در پیرامون لوله های فولادی در حال چرخش است.

روش های متنوع جوشکاری لوله های فولادی:

جوشکاری لوله های فولادی انتقال سوخت معمولا  به ۴ روش زیر صورت می گیرد.

  • روش جوشکاری دستی با قوس الکتریکی و الکترود های پوشش دار
  • روش جوشکاری با قوس الکتریکی و استفاده از فلاسک هادی( پودر های هادی )
  • روش جوشکاری با قوس الکتریکی و استفاده از گاز بی اثر آرگون و یا استفاده از گاز کربن دی اکسیدCO2
  • روش جوشکاری با شعله اکسی استیلن

که هر یک از این روش ها در موارد خاص خود مورد استفاده قرار می گیرند.