بارندگی موثر چیست:

بارندگی موثر

بارندگی موثر

بارندگی موثر یا Effective Rainfall به مقدار بارندگی گفته میشود که تامین کننده نیاز آب گیاهان را برطرف میکند به عبارت دیگر مقدار آبی که برای سیراب کردن گیاهان و زمان بارندگی و یا تامین آب مورد نیاز برای گیاهان در زمان بعد از بارندگی ذخیره می شود گفته میشود.

به گفته دیگر زمانی که بارندگی اتفاق می افتد مقداری از آب در خاک نفوذ می کند و باعث ایجاد رطوبت در خاک میشود این رطوبت در خاک ذخیره شده و باعث تامین آب مورد نیاز محصولات میشود.

ذکر این نکته بسیار مهم است که بارندگی زمانی میتواند در خاک نفوذ کرده و تبخیر نشود که تا عمق ۱۰ یا ۱۲ سانتیمتری خاک نفوذ کند در غیر این صورت این رطوبت تبخیر شده و قبل از رسیدن به گیاهان از بین می رود. با بررسی های انجام شده مشخص گردیده است که مقدار بارشی که بتواند به عمق ۱۲ سانتیمتری خاک نفوذ کند و به صورت منابع قابل استفاده برای گیاهان در بیاید باید ۱۰ تا ۱۵ میلیمتر درهر بارش باشد، در غیر این صورت نمیتواند منابع مورد نیاز گیاهان را تامین نماید.

با توجه به مواردی که گفته شد اهمیت آب های نفوذی تا عمق ۱۰ سانتیمتری خاک مشخص گردید و به همین دلیل در زمانی که بارش به حد نساب ۱۰ تا ۱۵ میلیمتر نرسد نمی تواند منابع را تامین کند.

باید توجه داشت بارندگی به طور کلی نقش بسیار مهمی در کشاورزی و تامین آب مورد نیاز بشر ایفا می کند و در صورت کم بودن آن کشور دچار بحران میگردد. بارندگی در هر مقدار میتواند تاثیر بسیار زیادی در کشاورزی و زندگی روزمره انسان داشته باشد تا حدی که مقدار بارندگی سالیانه برای هر کشور میتواند صنعت کشاورزی آن کشور را دستخوش تغییرات و ایجاد مشکلات نماید.

کشور ما با دارا بودن آب و هوای خشک و بیابانی نیازمند بارندگی در فصول بارش میباشد تا کشور و کشاورزی با کم بود آب روبرو نشود.