انواع خوردگی

انواع خوردگی

انواع خوردگی

انواع خوردگی

همانگونه که در بخش لوله ها اشاره شد یکی از عوامل بسیار مهم در لوله های مسیر آب های شرب و بسیاری از سیالات عدم وجود ناخالصی در سیال می باشد.

نکته مهم عوامل به وجود آورنده ناخالصی در سیالات میباشد که یکی از مهمترین آنها خوردگی در لوله و تجهیزات انتقال است.

خوردگی لوله  از واکنش های شیمیایی سطح درونی لوله که در اثر ارتباط با سیال ایجاد میشود به وجود می آید. این واکنش های شیمیایی باعث میشود که لوله و تجهیزات انتقال سیال دچار خوردگی شده و بافت داخلی لوله از شکل و حالت عادی خارج میشود. این بافت به وجود آمده در اثر مجاورت با آب شرب و سیالات به داخل آنها نفوذ کرده و آب یا سیال را آلوده می کند.

این آلودگی ها میتواند بسیار خطرنات ( واکنش با مواد سیال شیمیایی) بوده و مشکلات مهمی را ایجاد کند. این مشکلات باعث گردیده به مشکل خوردگی مسیر لوله توجه بیشتری شده و کشور ها سالیانه هزینه  زیادی را برای جلوگیری از این مشکل پرداخت نمایند.

خوردگی لوله ها انواع مختلفی دارند که در زیر به بعضی از آنها اشاره میکنیم:

  • خوردگی از نوع یکنواخت
  • خوردگی از نوع حفره ای
  • خوردگی از نوع شکافی
  • خودرگی از نوع بین دانه ای
  • خوردگی از نوع تنشی
  • خودگی از نوع توام با خستگی
  • خوردگی از نوع فرسایشی
  • خوردگی از نوع سایشی
  • خوردگی از نوع علظتی

در ادامه به دو نوع از خودگی ها به صورت نمونه می پردازیم.

خوردگی حفره ای (Pitting Corrosion)

یکی از انواع بسیار مهم در خوردگی لوله، خوردگی حفره ای در لوله است که این نوع از خوردگی در اثر ایجاد تغییر در مقدار اکسیژن در در قسمت های مختلف لوله ایجاد می شود به این طریق که در قسمت پراکسیژن، فلز نقش کاتد را ایفا میکند و در قسمت کم اکسیژن، فلز نقش آند را ایفا می کند. این تغییر باعث خوردگی در لوله میشود که با به وجود آمدن حفره های ریز در سطح فلز ایجاد می شود.

خوردگی یکنواخت (Uniform Corrosion)

این خوردگی را می توان متداول ترین نوع خوردگی دانست که با نازک کردن فلز باعث آسیب به لوله میشود این نوع خوردگی در اثر واکنش شیمیایی سیال و لوله ایجاد میشود.

این نوع از خوردگی چون سطح زیادی را درگیر میکند باغث آسیب های مالی زیاد می گردد.