فعالیت های کنترلی در زیمنه آب های جاری

با توجه به بارندگی های اخیر در کشور و وقوع سیل در چندین شهر ایران و آسیب های فراوان وارد شده به هموطنانمان مسئله سیل و آب های جاری به صورت عمده مطرح گردید به عبارت دیگر با وقوع اتفاقات اخیر بیشتر با مسئله بارندگی و مسائل مربوط به آن درگیر شده ایم.

در این مقاله سعی بر آن شده تا با بعضی از مفاهیم بیشتر آشنا شویم و به اهمیت آنها بپردازیم.

آبخیز داری چیست؟

به طور کلی به فعالیت ها و اقداماتی که برای کنترل رواناب ( آب جاری حاصل از بارش برف و باران که به صورت سطحی جاری می شود و به سطوح داخلی خاک نفوذ نمی کند گفته می شود.) جهت جلوگیری از ایجاد سیل و همچنین فعالیت هایی که جهت افزایش نفوذ آب به داخل زمین انجام می شود آبخیز داری گفته می شود.

باید توجه داشت آبخیزداری باعث ایجاد شرایط نفوذ بیشتر رواناب ها به داخل زمین شده و باعث افزایش آب های زیر زمینی و گسترش سفره های آب زیر زمینی می شود.

همانگونه که در مقاله رواناب چیست گفته شده این قسمت از آب بارندگی به صورت جاری بر روی سطح زمین می باشد که با پیوستن رواناب ها به هم امکان وقوع سیل وجود دارد به همین دلیل با گسترش فعالیت های آبخیزداری از وقوع سیل نیز جلوگیری  می شود.

با توجه به گفته های انجام شده مدیریت مستمر و پایدار در زمینه آبخیزداری می تواند باعث مدیریت بر آب و همچنین خاک در زمین های کشاورزی شده و با این فعالیت ها امکان کنترل محصولات و انرژی افزایش می یابد. به گفته دیگر با مدیریت بر روی سیستم های  آب رسانی و کنترل آب های جاری می توانیم در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی و انرژی نیز مشکلات بسیاری را مدیریت و حل نماید.